نوشته‌ای از #میلان_کوندرا

از كودكی بیرون می‌آییم،

بی‌آنكه بدانیم جوانی چیست،

#ازدواج می‌كنیم،

بی‌آنكه بدانیم #متاهل بودن چیست،

و حتی زمانی كه

قدم به دوره پیری می‌گذاریم،

نمی‌دانیم به كجا می‌رویم

سالخوردگان،

كودكان معصوم كهنسالی خویش‌اند.

از این جهت، سرزمین #انسان

#سیاره بی‌تجربگی است.