پاراگرافی از #کتاب گفتگو با کافکا اثر گوستاو یانوش

تنها راهی که برایت می‌ماند اینست که #تحمل کنی

و #زردابِ تندی را که از #درونت بیرون می‌زند، #خاموش فرو ببری.

اگر بخواهی از مردم و خودت #خجلت ‌زده نشوی، تنها چاره‌ات همین است.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#گفتگو_با_کافکا

#گوستاو_یانوش