پارگرافی از کتاب سفر به انتهای شب اثر لویی فردینان سلین

آدم به سرعت #پیر می‌شود، آن‌‌ هم بدون اینکه #بازگشتی در کار باشد. وقتی بدون اراده به #بدبختی‌ات #عادت کردی و حتی دوستش داشتی، آن‌وقت متوجه قضیه می‌شوی. #طبیعت از تو قوی‌تر است. تو را در قالبی امتحان می‌کند و آن‌وقت دیگر نمی‌توانی از آن #بیرون بیایی. #نقشت و #سرنوشتت را بدون اینکه بفهمی کم کمک #جدی می‌گیری و بعد وقتی سر برمیگردانی، می‌بینی که دیگر برای #تغییر وقتی نیست. سر تا پا دلشوره شده‌ای و برای همیشه به همین شکل #ثابت مانده‌ای.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#سفر_به_انتهای_شب

#لویی_فردینان_سلین