پاراگرافی از کتاب حکمت شادان اثر نیچه

همواره با این تجربه رو به رو می‌شوم و هربار هم سعی می‌کنم که آن را انکار کنم، به رغم وضوح و روشنی‌اش نمی‌خواهم آن را باور کنم؛

اینکه اغلب مردم فاقد #وجدان #فکری هستند.

بسیاری از اوقات حتی فکر کرده‌ام که اگر دارای این وجدان باشیم

حتی در داخل شلوغ‌ترین شهرها

خود را تنها و میان بیابان حس می‌کنیم!

هرکس به شما به چشم بیگانه‌ای نگاه میکند، ترازوی خود را به کار می‌اندازد و این یکی شما را #بد و آن یکی شما را #خوب می‌نامد؛

هیچکس از اینکه به او بگویید وزنه‌های ترازویش توخالی است از شرم #سرخ نمی‌شود...!

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#حکمت_شادان

#فریدریش_نیچه