پاراگرافی از کتاب بنی‌آدم اثر محمود دولت آبادی

#سکوت دشوار است وقتی میان چند نفر حاکم می‌شود که هر کدام حرفی ناگفته زیر زبان دارند.

در چنین احوالی اگر آدم‌ها به یکدیگر نگاه هم بکنند، سعی می‌کنند توی چشم‌های‌شان حرفی خوانده نشود. احساسات پیچیده و پر تناقض، درون آدمی همان نیست که در لحظه‌ای و در لفظی بیان می‌شود. برعکس، می‌تواند چنان لفظ و لحظه‌ای پوششی باشد برای در حجاب کردن همان‌چه در #باطن آدم می‌گذرد.

آن‌چه ما هستیم، آن‌چه می‌بینیم و می‌شنویم و می‌گوییم و می‌پنداریم، همه‌اش آیا یک فرض نیست؟

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#بنی‌آدم

#محمود_دولت_آبادی