پاراگرافی از کتاب سه‌شنبه‌ها با موری اثر #میچ_آلبوم

خیلی‌ها با #زندگی عاری از مفهوم

به این طرف و آن طرف می‌روند .

انگار در عالم بین خواب و بیداری سیر می‌کنند، حتی زمان‌هایی که به زعم خود مشغول انجام کارهای مهمی هستند!

این به آن دلیل است که آن‌ها

راهشان را اشتباه انتخاب کرده‌اند.

آن‌چه که می‌تواند به زندگی تو

معنی و مفهوم بدهد‌،

وقف خودت در راه دوست داشتن و #عشق به دیگران است، وقف خودت به جمعیت اطرافت،

و وقف خودت به خلق پدیده‌هایی که به تو #انگیزه و مفهوم بدهد...