تصویر ماهواره‌ای از قبرستان باغ رضوان رشت بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹

تصویر ماهواره‌ای از قبرستان باغ رضوان رشت بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹

عکس بالا متعلق به سال ۲۰۰۵ و تصویر پایینی متعلق به سال ۲۰۱۹ است. ازدیاد قبرها طی این ۱۴ سال به وضوح مشخص است.

تا پیش از این اجساد در #قبرستان تازه آباد #رشت دفن می‌شدند.