همانند بسیاری از زبان‌ها نظیر #آلمانی و #عربی، در زبان #روسی نیز کلمات دارای جنس هستند!

#جنسیت در زبان روسی ۳ دسته است:

- جنسیت مذکر (Мужской Род)

- جنسیت مؤنث (Женский Род)

- جنسیت خنثی (Средний Род)

کلیه کلمات در ۳ گروه بالا خود به ۲ گروه #مفرد و #جمع تقسیم می‌شوند.

اسامی مفرد #مذکر: معمولا اسامی مفرد مذکر به حروف صامت ختم می‌شوند.

اسامی مفرد #مؤنث: معمولا اسامی مفرد مؤنث به حروف А و Я ختم می‌شوند.

اسامی مفرد #خنثی: معمولا اسامی مفرد خنثی به حروف О و Е و Ё ختم می‌شوند.