در #زبان #روسی معمولا در صورتی که در کلمه‌ای حرف Е تکیه‌دار نباشد نزدیک به И تلفظ می‌شود.

مثال: Метро به معنی #مترو. در این کلمه چون تکیه بر روی О آخر قرار دارد و بر روی Е قرار ندارد به صورت «میترو» #تلفظ می‌شود.