در قرون وسطی زنان اروپایی برای اینکه باکره جلوه دهند #زالو را تضعیف کرده و قبل از اولین رابطه با همسر خود داخل خود قرار می‌دادند تا در زمان ورود دچار خون‌ریزی شوند. این کار مرسوم‌ترین روش باکره جلوه

در قرون وسطی زنان اروپایی برای اینکه باکره جلوه دهند #زالو را تضعیف کرده و قبل از اولین رابطه با همسر خود داخل خود قرار می‌دادند تا در زمان ورود دچار خون‌ریزی شوند. این کار مرسوم‌ترین روش باکره جلوه کردن در آن زمان بود.