‏میگه من اگه روانشناس بودم واسه مریضام بغل تجویز میکردم بری داروخونه به داروخونه‌چی بگی بغلم کن نمیزنه تو گوشت؟ میخوای مریضت سرخورده‌تر شه حیوون؟