براﻯ مجلس دادﺍشم ﺭفتیم تالاﺭ بگیریم، یارﻭ گفت آتیش بازﻯ و ژﺍنگولر هم دﺍریم. باباﻡ یه نگاﻩ به من کرﺩ گفت نه ایناﺭو خودموﻥ هم دﺍریم :|