ما آخرین بازماندگان از نسلی هستیم که شاهد بود، پدرِ خونه انقدر خرید می‌کرد که همیشه بخاطر بند بودن دستش سعی می‌کرد با پا درو باز کنه