آیا میدانستید اگر روده انسان پیچ در پیچ نبود باده معده در سر این پیچ ها سرعتش گرفته نمیشد چه اتفاقی می افتد؟

باد معده با سرعتی نزدیک به ۱۶۰ کیلومتر در ثانیه خارج میشد یعنی در هنگام گوزیدن ۷۶ متر به جلو پرتاب میشدید😳

نخند مطلب علمیه😂😂

@wullpaper