دیدین وقتى گوشیمون ٣، ٢ درصد بیشتر شارژ نداره، سریع شارژرو پیدا میکنیم که تا خاموش نشده به دادش برسیم

کاش هر کدوممون یکیو داشتیم،

همینجورى …

@Wullpaper