آدم خوبیه

معقوله

خوش‌تیپه

موقعیت مالی واجتماعیش خوبه

مهربونه

خانواده‌داره!

بخاطرایناازدواج نکنید

نمیدونید بوسیدن کسیکه دوستش نداری چقدرسخته

@Wullpaper ⚜