معلم:

کی میدونه چرا بعداز جاری شدن خطبه ی عقد, عروس وداماد عسل دهن هم میذارن؟

دانش آموز :

بخاطر اینکه مزه ی دهنشون بعداز گهی که خوردن عوض بشه :||😹💦

@wullpaper⚜