ما کلا سه نوع گاو داریم، یه نوع هست که تو تلگرام شایعه چرت و پرت میسازه، یه نوع هست که این شایعات رو باور میکنه ،یه نوع نادر هم هست که علف میخوره

@wullpaper