‏تو خیابون راه میرفتم یه دسته پول پیدا کردم گذاشتم جیبم یکی اومد گفت یعنی میخوای برسونی به صاحبش؟گفتم نه مگه کسخلم؟طرف گفت کات آقا از اول.

@Wullpaper