موهایم کوتاه بود…

لباس سربازی اش را به تن کرد و گفت:موهای کوتاه را برای یک دختر دوست ندارم…

این اخرین حرفی بود که به من زد و از خانه رفت.

از همان روز به خودم قول دادم که دیگر مو هایم را تا موقع برگشت او کوتاه نکنم.

روز ها امدند ولی او دیگر نیامد…

دیگر موهایم روی زمین کشیده میشدند.

هیچوقت یادم نمیرود"او مو های کوتاه را دوست نداشت.…

@Wullpaper