‏جِنها ذاتا موجودات محتاطی هستند و تا مطمئن نشوند کسی صدایشان را نمیشود ، نزدیک کسی نمیشوند، لذا وقتی که شب هدفون درگوشتان باشد،ایشان را مطمئن میگردانید

@Wullpaper