اون پسری که میاد تو زندگیت و همه چی داره، مهم نیست !

مبارکش باشه واسه خودشه..

اون پسری که میاد تو زندگیت و بخاطر خوشبختی تو همه چیو میسازه اون مردِ زندگیه!

💚 @Wullpaper