تجاوز به ۱۲۵ زن و دختر در سودان جنوبی

تجاوز به ۱۲۵ زن و دختر در سودان جنوبی

بیش از ۱۲۰ #زن و #دختر در #سودان جنوبی در جریان حمله مردان مسلح ناشناس، #هدف #تجاوز و #آزار و #اذیت قرار گرفتند.

در پی تشدید خشونت در شهر «#بنتیو» واقع در شمال سودان جنوبی، مردان #مسلح ناشناس به بیش از 120 زن و دختر تجاوز کرده و آنها را با شلاق و چوب هدف آزار و اذیت قرار داده اند.

بر اساس گزارش پزشکان 125 زن و دختر طی #درگیری های 10 روز گذشته در فاصله زمانی 19 تا 29 نوامبر در شمال سودان جنوبی توسط مردان مسلح ناشناس هدف آزار و اذیت و تجاوز قرار گرفته اند.