خلاصه کتاب امثال سلیمان/بخش اول

.

ا _۱۰

کتاب مقدس/عهد عتیق

***

امثال سلیمان

یکی از بخش‌های کتوبیم تنخ و از نوشته‌های پیامبران در عهد عتیق است. این کتاب به سلیمان پسر داوود نسبت داده شده‌است در عهد عتیق بیش از سه‌هزار مثل و هزار سرود را از سلیمان دانسته‌اند با این حال بخش‌هایی از امثال سلیمان به مردان دانشمند نسبت داده شده‌است باب سی‌ام به آکور پسر یافه و باب سی و یکم به لموئیل پادشاه نسبت داده شده است

***

۱

ای‌ پسر من‌ اگر گناهکاران‌ تو را فریفته‌ سازند، قبول‌ منما.

۲

ای‌ جاهلان‌ تا به‌ کی‌ جهالت‌ را دوست‌ خواهید داشت‌؟

۳

خداوند حکمت‌ را می‌بخشد، و از دهان‌ وی‌ معرفت‌ و فطانت‌ صادر می‌شود.

۴

زنهار که‌ رحمت‌ و راستی‌ تو را ترک‌ نکند. آنها را بر گردن‌ خود ببند و بر لوح‌ دل‌ خود مرقوم‌ دار

۵

به‌ تمامی‌ دل‌ خود بر خداوند توکل‌ نما و بر عقل‌ خود تکیه‌مکن‌.

۶

در همه‌ راههای‌ خود او را بشناس‌، و او طریقهایت‌ را راست‌ خواهد گردانید.

۷

خویشتن‌ را حکیم‌ مپندار، از خداوند بترس‌ و از بدی‌ اجتناب‌ نما.

۸

از مایملک‌ خود خداوند را تکریم‌ نما و از نوبرهای‌ همه‌ محصول‌ خویش‌.

۹

ای‌ پسر من‌، تأدیب‌ خداوند را خوار مشمار، و توبیخ‌ او را مکروه‌ مدار.

۱۰

خداوند هر که‌ را دوست‌ دارد تأدیب‌ می‌نماید، مثل‌ پدرْ پسر خویش‌ را که‌ از او مسرور می‌باشد.

۱۱

خوشابحال‌ کسی‌ که‌ حکمت‌ را پیدا کند، و شخصی‌ که‌ فطانت‌ را تحصیل‌ نماید.

۱۲

احسان‌ را از اهلش‌ باز مدار، هنگامی‌ که‌ بجا آوردنش‌ در قوّت‌ دست‌ توست‌.

۱۳

به‌ همسایه‌ خود مگو برو و بازگرد، و فردا به‌ تو خواهم‌ داد، با آنکه‌ نزد تو حاضر است

۱۴

بر همسایه‌ات‌ قصد بدی‌ مکن‌، هنگامی‌ که‌ او نزد تو در امنیت‌ ساکن‌ است‌.

۱۵

با کسی‌ که‌ به‌ تو بدی‌ نکرده‌ است‌، بی‌سبب‌ مخاصمه‌ منما.

۱۶

بر مرد ظالم‌ حسد مبر و هیچکدام‌ از راههایش‌ را اختیار مکن.

۱۷

کج‌خلقان‌ نزد خداوند مکروهند، لیکن‌ سّر او نزد راستان‌ است

۱۸

لعنت‌ خداوند بر خانه‌ شریران‌ است‌ اما مسکن‌ عادلان‌ را برکت‌ می‌دهد.

۱۹

حکیمان‌ وارث‌ جلال‌ خواهند شد، اما احمقان‌ خجالت‌ را خواهند برد.

۲۰

حکمت‌ را تحصیل‌ نما و فهم‌ را پیدا کن

۲۱

حکمت‌ از همه‌ چیز افضل‌ است‌. پس‌ حکمت‌ را تحصیل‌ نما و به‌ هر آنچه‌ تحصیل‌ نموده‌ باشی‌، فهم‌ را تحصیل‌ کن.

۲۲

ادب‌ را به‌ چنگ‌ آور و آن‌ را فرو مگذار. آن‌ را نگاه‌ دار زیرا که‌ حیات‌ تو است‌.

۲۳

به‌ راه‌ شریران‌ داخل‌ مشو، و در طریق‌ گناهکاران‌ سالک‌ مباش‌.

۲۴

دهان‌ دروغگو را از خود بینداز، و لبهای‌ کج‌ را از خویشتن‌ دور نما.

۲۵

به‌ طرف‌ راست‌ یا چپ‌ منحرف‌ مشو، و پای‌ خود را از بدی‌ نگاه‌ دار.

۲۶

برو و خویشتن‌ را فروتن‌ ساز

۲۷

ای‌ شخص‌ کاهل‌ نزد مورچه‌ برو، و در راههای‌ او تأمّل‌ کن‌ و حکمت‌ را بیاموز

۲۸

ای‌ کاهل‌ تا به‌ چند خواهی‌ خوابید و از خواب‌ خود کی‌ خواهی‌ برخاست

اندکی‌ خفت‌ و اندکی‌ خواب‌، و اندکی‌ بر هم‌ نهادن‌ دستها به‌ جهت‌ خواب

پس‌ فقر مثل‌ راهزن‌ بر تو خواهد آمد، و نیازمندی‌ بر تو مانند مرد مسلّح

۲۹

شش‌ چیز است‌ که‌ خداوند از آنها نفرت‌ دارد، بلکه‌ هفت‌ چیز که‌ نزد جان‌ وی‌ مکروه‌ است‌.

چشمان‌ متکّبر و زبان‌ دروغگو؛ و دستهایی‌ که‌ خون‌ بی‌گناه‌ را می‌ریزد؛

دلی‌ که‌ تدابیر فاسد را اختراع‌ می‌کند؛ پایهایی‌ که‌ در زیان‌کاری‌ تیزرو می‌باشند؛

شاهد دروغگو که‌ به‌ کذب‌ متکلّم‌ شود؛ و کسی‌ که‌ در میان‌ برادران‌ نزاعها بپاشد

۳۰

ای‌ جاهلان‌ زیرکی‌ را بفهمید و ای‌ احمقان‌ عقل‌ را درک‌ نمایید.

۳۱

حکمت‌ از لعلها بهتر است‌، و جمیع‌ نفایس‌ را به‌ او برابر نتوان‌ کرد.

۳۲

ترس‌ خداوند ، مکروه‌ داشتنِ بدی‌ است‌

۳۳

استهزاکننده‌ را تنبیه‌ منما مبادا از تو نفرت‌ کند، اما مرد حکیم‌ را تنبیه‌ نما که‌ تو را دوست‌ خواهد داشت‌.

۳۴

مرد حکیم‌ را پند ده‌ که‌ زیاده‌ حکیم‌ خواهد شد. مرد عادل‌ را تعلیم‌ ده‌ که‌ علمش‌ خواهد افزود.

۳۵

ابتدای‌ حکمت‌ ترس‌ خداوند است‌

۳۶

خداوند جان‌ مرد عادل‌ را نمی‌گذارد گرسنه‌ بشود

۳۷

کسی‌ که‌ به‌ دست‌ سست‌ کار می‌کند فقیر می‌گردد، اما دست‌ چابک‌ غنی‌ می‌سازد

۳۸

یادگار عادلان‌ مبارک‌ است‌ اما اسم‌ شریران‌ خواهد گندید

۳۹

کسی‌ که‌ به‌ راستی‌ راه‌ رود، در امنیت‌ سالک‌ گردد

۴۰

دهان‌ عادلان‌ چشمه‌ حیات‌ است‌اما ظلم‌ دهان‌ شریران‌ را می‌پوشاند

۴۱

حکیمان‌ علم‌ را ذخیره‌ می‌کنند، اما دهان‌ احمق‌ نزدیک‌ به‌ هلاکت‌ است

۴۲

کسی‌ که‌ بهتان‌ را شیوع‌ دهد احمق‌ است

۴۳

کثرت‌ کلام‌ از گناه‌ خالی‌ نمی‌باشد، اما آنکه‌ لبهایش‌ را ضبط‌ نماید عاقل‌ است‌

۴۴

لبهای‌ عادلان‌ بسیاری‌ را رعایت‌ می‌کند، اما احمقان‌ از بی‌عقلی‌ می‌میرند

۴۵

برکت‌ خداوند دولتمند می‌سازد، و هیچ‌ زحمت‌ بر آن‌ نمی‌افزاید

۴۶

انتظار عادلان‌ شادمانی‌ است‌ اما امید شریران‌ ضایع‌ خواهد شد

۴۷

دهان‌ صدیقان‌ حکمت‌ را می‌رویاند، اما زبان‌ دروغگویان‌ از ریشه‌ کنده‌ خواهد شد

۴۸

دهان‌ شریران‌ پر از دروغ‌ها است

***

منبع:وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

۱۲ اسفند ۱۳۹۹

تهران-ورامین

http://k520.ir/