خلاصه کتاب امثال سلیمان/بخش سوم

۲۲_آخر

***

۱۱۹

دولتمند و فقیر با هم‌ ملاقات‌ می‌کنند، آفریننده‌ هر دو ایشان‌ خداوند است‌.

۱۲۰

جزای‌ تواضع‌ و خداترسی‌ دولت‌ و جلال‌ و حیات‌ است‌.

۱۲۱

طفل‌ را در راهی‌ که‌ باید برود تربیت‌ نما، و چون‌ پیر هم‌ شود از آن‌ انحراف‌ نخواهد ورزید

۱۲۲

هر که‌ ظلم‌ بکارد بلا خواهد دروید

۱۲۳

استهزاکننده‌ را دور نما و نزاع‌ رفع‌ خواهد شد، و مجادله‌ و خجالت‌ ساکت‌ خواهد گردید.

۱۲۴

هر که‌ بر فقیر برای‌ فایده‌ خویش‌ ظلم‌ نماید، و هر که‌ به‌ دولتمندان‌ ببخشد البته‌ محتاج‌ خواهد شد.

۱۲۵

با مرد تندخو معاشرت‌ مکن‌ و با شخص‌ کج‌خلق‌ همراه‌ مباش‌

۱۲۶

نان‌ مرد تنگ‌نظر را مخور، و به‌ جهت‌ خوراکهای‌ لطیف‌ او حریص‌ مباش

۱۲۷

دل‌ خود را به‌ ادب‌ مایل‌ گردان‌ و گوش‌ خود را به‌ کلام‌ معرفت‌

۱۲۸

از زمره‌ میگساران‌ مباش‌ و از آنانی‌ که‌ بدنهای‌ خود را تلف‌ می‌کنند.

۱۲۹

راستی‌ را بخر و آن‌ را مفروش‌ و حکمت‌ و ادب‌ و فهم‌ را

۱۳۰

زن‌ زانیه‌ حفره‌ای‌ عمیق‌ است‌ و زن‌ بیگانه‌ چاه‌ تنگ

او نیز مثل‌ راهزن‌ در کمین‌ می‌باشد، و خیانتکاران‌ را در میان‌ مردم‌ می‌افزاید

۱۳۱

بر مردان‌ شریر حسد مبر، و آرزو مدار تا با ایشان‌ معاشرت‌ نمایی

۱۳۲

صاحب‌ معرفت‌ در توانایی‌ ترقّی‌ می‌کند

۱۳۳

هر که‌ برای‌ بدی‌ تفکّر می‌کند، او را فتنه‌انگیز می‌گویند

۱۳۴

فکر احمقان‌ گناه‌ است‌ و استهزاکننده‌ نزدآدمیان‌ مکروه‌ است

۱۳۵

حکمت‌ را برای‌ جان‌ خود بیاموز

۱۳۶

چون‌ دشمنت‌ بیفتد شادی‌ مکن‌و چون‌ بلغزد دلت‌ وجد ننماید

۱۳۷

کسی‌ که‌ به‌ شریر بگوید تو عادل‌ هستی‌ امّت‌ها او را لعنت‌ خواهند کرد و طوایف‌ از او نفرت‌ خواهند نمود

اما برای‌ آنانی‌ که‌ او را توبیخ‌ نمایند شادمانی‌ خواهد بود، و برکت‌ نیکو به‌ ایشان‌ خواهد رسید

۱۳۸

پای‌ خود را از زیاد رفتن‌ به‌ خانه‌ همسایه‌ات‌ باز دار، مبادا از تو سیر شده‌ از تو نفرت‌ نماید

۱۳۹

اگر دشمن‌ تو گرسنه‌ باشد او را نان‌ بخوران‌و اگر تشنه‌ باشد او را آب‌ بنوشان

۱۴۰

مرد عادل‌ که‌ پیش‌ شریر خم‌ شود، مثل‌چشمه‌ گل‌آلود و منبع‌ فاسد است

۱۴۱

احمق‌ را موافق‌ حماقتش‌ جواب‌ مده‌مبادا تو نیز مانند او بشوی‌.

۱۴۲

هر که‌ احمق‌ را حرمت‌ کند، مثل‌ کیسه‌ جواهر در توده‌ سنگها است‌

۱۴۳

زغال‌ برای‌ اخگرها و هیزم‌ برای‌ آتش‌ است‌و مرد فتنه‌انگیز به‌ جهت‌ برانگیختن‌ نزاع‌

۱۴۴

درباره‌ فردا فخر منما، زیرا نمی‌دانی‌ که روز چه‌ خواهد زایید

۱۴۵

از معصیت‌ اهل‌ زمین‌ حاکمانش‌ بسیار می‌شوند، اما مرد فهیم‌ و دانا استقامتش‌ برقرار خواهد ماند

۱۴۶

مردمان‌ شریر انصاف‌ را درک‌ نمی‌نمایند، اما طالبان‌ خداوند همه‌ چیز را می‌فهمند.

۱۴۷

هر که‌ راستان‌ را به‌ راه‌ بد گمراه‌ کند به‌ حفره‌ خود خواهد افتاد، اما صالحان‌ نصیب‌ نیکو خواهند یافت‌.

۱۴۸

حاکم‌ ناقص ‌العقل‌ بسیار ظلم‌ می‌کند، اما هر که‌ از رشوه‌ نفرت‌ کند عمر خود را دراز خواهد ساخت‌.

۱۴۹

هر که‌ پیروی‌ باطلان‌ کند از فقر سیر خواهد شد

۱۵۰

مرد تنگ‌نظر در پی‌ دولت‌ می‌شتابد و نمی‌داند که‌ نیازمندی‌ او را درخواهد یافت

۱۵۱

کسی‌ که‌ پدر و مادر خود را غارت‌ نماید و گوید گناه‌ نیست‌مصاحب‌ هلاک‌کنندگان‌ خواهد شد

۱۵۲

چون‌ عادلان‌ افزوده‌ گردند قوم‌ شادی‌ می‌کنند

۱۵۳

چون‌ شریران‌ تسلّط‌ یابند مردم‌ ناله‌ می‌نمایند

۱۵۴

کسی‌ که‌ با فاحشه‌ها معاشرت‌ کند اموال‌ را تلف‌ می‌نماید

۱۵۵

مردان‌ خون‌ریز از مرد کامل‌ نفرت‌ دارند، اما راستان‌ سلامتی‌ جان‌ او را طالبند

۱۵۶

حاکمی‌ که‌ به‌ سخنان‌ دروغ‌ گوش‌ گیرد، جمیع‌ خادمانش‌ شریر خواهند شد

۱۵۷

هر که‌ با دزد معاشرت‌ کند، خویشتن‌ را دشمن‌ دارد، زیرا که‌ لعنت‌ می‌شنود و اعتراف‌ نمی‌نماید.

۱۵۸

مرد ظالم‌ نزد عادلان‌ مکروه‌ است‌، و هر که‌ در طریق‌، مستقیم‌ است‌ نزد شریران‌ مکروه‌ می‌باشد

****

منبع:وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

تهران ورامین

۱۳ اسفند ۱۳۹۹

http://k520.ir/