***

1

گوسفند که باشی ، مسلخ را تویله میبینی.

2

در کوچه علی چپ ، هیچ کس صاحب خانه نیست

3

از کوره که در رفت ، سر از زندان در آورد

4

خط فقر را خط خطی کردند تا مردم را نبینند

5

مداد کم حرف ، زیاد عمر میکند

***

1

در هتل زندانی شد تا زندان برایش هتل باشد

2

گاو ها از انسان های بیشعور ، با شعور ترند

3

سیاستمدار همیشه یه لنگش در هواست

4

سیاست اگر خیر داشت ، اسمش خیر الله بود

5

دلار که گرون شد ، نرخ طلاق رفت بالا

منبع:وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

http://k520.ir/