▼▼▼گاهی دلـــــم میگــــــیره ازسخنانی که در شـأنــــــــم نیست...▼▼▼

▼▼▼گاه دلــــــــم میگیره ازصداقتــــــم که هیچکس لایــــــق آن نیست،.....▼▼▼

▼▼▼گاه دلــــــــم تنگ میشه برای وعــــــده هایی که میدانستم نیست اما برای دلخوشیم کافــــــــی بود..،▼▼▼

▼▼▼گاه دلــــــــم میگیرداز سادگـــــی …

بی بهانه دوست داشتن هنر است

آدم ها را بی بهانه دوست داشته باشید

آدم ها را فقط به خاطر خودشان دوست داشته باشید

عشق اگر مقصودش معشوق باشد

پر از پایداری است …

همه ما تا کنون آهنگ مرغ سحر را شنیده ایم اما کمتر کسی از ما بخش دوم این آهنگ را شنیده است !

قمرالملوک وزیری تنها خواننده ای است که جرات کرد و قسمت دوم این آهنگ که سراسر انتقادهای تند و جنجالی است را خواند !

پیشنهاد می شود برای نخستین بار هم که شده گوش کنید ! …

🌸👌🍁🌸👌🍁

انسان های هم فرکانس همدیگر را پیدا می کنند

حتی از فاصله های دور

از انتهای افق‌های دور و نزدیک

انگار. جایی نوشته بود که اینها باید در یک مدار باشند …