باور کن
در تقدیر هر انسانی معجزه ای از طرف خدا
تعیین شده که قطعا در زندگی
در زمان مناسب نمایان خواهد شد
یک شخص خ�

باور کن

در تقدیر هر انسانی معجزه ای از طرف خدا

تعیین شده که قطعا در زندگی

در زمان مناسب نمایان خواهد شد

یک شخص خاص

یک اتفاق خاص

منتظر اعجاز خدا در زندگیت باش

بدون تردید

🆑 @bsmsq