#سلام صبحتون بخیر

💖🌙پروردگارا🍃💕

در انتظار رحمتت نشسته ایم

بدهی

🌙 کریمی ،

ندهی💦

حکیمی

بخوانی💕

شاکرم ،

برانی 🍃

صابرم

💕💦پروردگارا

💦🌙💕

احوالم چنانست

که می دانی؟

و اعمالم چنین است

💖🍃که می بینی.؟

🌙🍃نه پای گریز دارم

و نه زبان ستیز،

بحق کبریایی ات💖

🌙💦

بحق راستی

💞

بحق خوبی🌙💕

💦

بحق بزرگی

💕

بحق انصاف🍃

🍃💕

بحق حقانیت

💞

بحق مهربانی

💦🌙

و بحق عشق

💞🌙

🍃💦💕

بهترینها

را

برای همه دوستان عزیزم مقدرفرما🍃💦

آمین 🌙💕 🍃🌙

🌹🍂دلتون شاد ولبتون خندون دوستان من 🍂🌹

روز تعطیلتون به کام

👇

@bsmsq