🔷🔹 @bsmsq 🔹🔷

🌷🌷🌷

چه زیبا گفت فروغ فرخزاد :

اگر مستضعفی دیدی ،

ولی از نان امروزت

به او چیزی نبخشیدی ،

به انسان بودنت شک کن!

اگر چادر به سر داری ،

ولی از زیر آن چادر

به یک دیوانه خندیدی

به انسان بودنت شک کن!

اگر قاری قرآنی ،

ولی در درکِ آیاتش

دچارِ شک و تردیدی ،

به انسان بودنت شک کن!

اگر گفتی خدا ترسی ،

ولی از ترس اموالت

تمام شب نخوابیدی ،

به انسان بودنت شک کن!

اگر هر ساله در حجّی ،

ولی از حال همنوعت

سوالی هم نپرسیدی ،

به انسان بودنت شک کن!

اگر مرگِ کسی دیدی ،

ولی قدرِ سَری سوزن

ز جای خود نجنبیدی ،

به انسان بودنت شک کن .

🔷🔹 @bsmsq 🔹🔷