🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀

برایت

دلخوشی‌های بسیار آرزو میکنم

تا غمگین کہ شدی

یکے از آن خوشی‌های کوچک

لبخندی عمیق بر لبت بنشاند

دعا می کنم همیشہ دستت پر باشد نہ دلت ‎‌‌‌‌‌‌ ‌

#الهی_آمین🙏🌿🌸

@bsmsq

  دانلود ویدئو