ادب مدرک نیست

ادب لباس گران پوشیدن نیست

ادب بالای شهر زندگی کردن نیست

ادب ماشین خوب داشتن نیست

ثروت و مدرک ادب نمی آورد

ادب در ذات آدمهاست که با تربیت

و آموزش صحیح به بار مینشیند

ادب یعنی به همسرت امنیت

به فرزندت محبت

به پدر و مادرت خدمت

و به دوستانت شادی را هدیه کنی

ادب یعنی با هر مدرک و مقامی

که باشی معنای آدمیت را درک کرده

و نام نیک ازخود به جا گذاشتن است

❣

🌼🍃🌸