کسی را نگه دار که بداند

ده ثانیه مانده به انفجار ؛

کدام سیم را قطع کند

که قصه نمیرد و از دست نرود ...

کسی را انتخاب کن که

اسلحه اش قبل از شلیک قفل میکند

و خنجرش از شدت بی تجربگی

بریدن بلد نباشد !

از همان هایی که ذوقِ چای عصرِ

کنارِ پنجره را داشته باشد.

حتی حوصله ی بی‌حوصلگی هایت و

دلشوره های وقت و بی وقتت را.

آدم باید تا وقتی که جانی مانده

برای عزیزم گفتن و جانم شنیدن،

کسی را پیدا کند که بلد باشد کجا و

چه وقت دوستت دارم گفتن‌اش

بغل هم داشته باشد ...

که زندگی با دوستت دارم های بغل دار

بیشتر میچسبد ...

🌸🌸🌸👌👌👌