زن باید:

@bsmsq

سیاست اش اصفهانی باشه»

شادابی اش شمالی»

طنازی اش تهرانی»

زیبایی اش کردی»

اشپزی اش اذربایجانی»

نجابت اش لرستانی»

خانه داری اش همدانی»

واصالت اش ایرانی،ایرانی باشه

مرد فقط( پولدار) باشه کفایت میکنه😜😄😁

Channel : @bsmsq