#پندخودت_باش.👌🌸🔴

#خود_واقعی ات ساده و معمولی.

بگذار اگر قرار است عاشقت شوند

اگر قرار است به تو دل ببندند

عاشق همین سادگی و معمولی بودن تو شوند

مطمئن باش.

آن کسی که میان هزاران ستاره چشمک زن و بزرگ،چشمش ستاره کوچک کم نوری را میگیرد

لیاقت یک عمر کنارت بودن را دارد..

وگرنه عاشق ستاره درشت چشمک زن شدن

کار دشواری نیست

همه عاشقش میشوند

join➣ @bsmsq ❥●