تا"افطار"چیزی نمانده

 "دعا"کنیم
چشمانی داشته باشیم
که بهترینهاراببیند
قلبی که"خطاها"راببخشد
ذهنی که"بدیها"راف�

تا"افطار"چیزی نمانده

"دعا"کنیم

چشمانی داشته باشیم

که بهترینهاراببیند

قلبی که"خطاها"راببخشد

ذهنی که"بدیها"رافراموش کند

و روحی که عاشق خالق باشد.🌹🌹

ملتمس دعای خیرشماعزیزان🙏🙏

@bsmsq