دردفتر خاطراتم نوشتم :

عشق زیباست

معلم دفتر را دید و گفت :

این رویاست !

گفتم :

معلم تو از عشق چیزی میدانی ؟

گفت :

در عالم عشق ، عاشق همیشه تنهاست

🌸 روز معلم مبارک 💐