با چشم بسته گوش کنید ، خیلی باحاله

این آقا یک باغ وحش متحرک است!

تقلید صدای دهها حیوان با یک حنجره

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌▂‌▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂