قبل از اینکه از چیزى ناراحت بشى،

از خودت بپرس آیا این موضوع

شش ماه دیگه، سال دیگه، پنج سال دیگه،

حتى کوچکترین اهمیتى برایم خواهد داشت؟

اگر پاسخ نه بود،

بیخیالش بشو و خودت رو ناراحت نکن