💎

سالهایِ زیادی

از دورانِ تحصیلم میگذرد

ولی هنوز هم

با تمام شدنِ خرداد

تهِ دلم قند آب میشود.

خرداد جان ! به دل نگیر

تابستان که می آید،

مرا همسفرِ

خاطراتِ خوشِ کودکی میکند .

روزهایی که

شورِ سه ماه تعطیلی

تمامِ وجودم را در بر میگرفت

تا سالِ دیگر

خدا بهمراهت ...

🌸🌸🌸🌸