دوست داشتنت را دوست دارم

حال خوبی است

حالم را بهتر می ڪند

جانم را عشق می بخشد

دوست داشتنت

همان شعر نابیست ڪه

هر بار تڪرارش

احساسم را با شعر و شعور و عشق آشتی می دهد

#پس_بگذار

هر لحظه

هر ثانیه

هر بار دوباره تکرارت کنم

بعضی دوست داشتن ها

با هر بار تکرار زیباتر می شوند

و آدم دلش می خواهد مدام از تکرارشان لذت ببرد

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🍁🍂🍁🍂🥀🥀🥀🥀