سلام ای ربّنای غروب

سلام ای رزق و روزی ِ پاک

سلام ای جمع ِ افلاک و خاک

سلام ای لحظه های سحر

سلام ای ماه چشمان ِ تر

سلام ای بغض افطارها

سلام ای ماه ِ دیدار ها

سلام ای ختم یاسین و نور

سلام ای ماه ِ عشق و سرور

سلام ای ماه رو راستی

سلام ای بی کم و کاستی

سلام ای قدر زلفت دراز

سلام ای اشتیاق ِ نماز

سلام ای لحظه های دعا

سلام ای ماه ِ ارض و سماء

سلام ای ماه ِ صبر و رضا

سلام ای ماه آرامش مرتضی

سلام ای گرمی آفتاب

سلام ای خوابهایت ثواب

سلام ای سیب بهترین سرنوشت

تو پای مرا می کشی تا بهشت

سلام ای ماه تقدیر من

سحرهای تو صبح تطهیر من

سلام ای برکت سفره ها

سلام ای ماه ِ خوب خدا

التماس دعا 🙏🏻