🌻

‌‌‌﷽

🅾 درمان عفونت #ڪلیہ :↓

⬅️هر روز نصف لیوان #دوغ شیرین کم چرب با نصف لیوان آب #ترب سفید مخلوط ڪرده و میل ڪنید.

⬅#خارخاسڪ ( جوشانده یا دمکرده / برگ یا میوه آن و یا عرق طبیعی آن) میل ڪنید

⬅️مصرف میوه #‌انگور

⬅️آب #سیب رسیده شیرین تازه بعد از هر غذا میل شود.

┅┄┅✶💞✶┄┅┄ ┄