🔷🔹 @bsmsq 🔹🔷

💘💘

💫

همدیگر را پیر نکنیم..

باور کنید هرکس‌ درد خودش را دارد،دغدغه‌ و مشغله‌ خودش را دارد.

برای دیگران آرزو کنیم بهترینها را، راحتی را.

یاری کنیم همدیگر را تا زندگی برایمان لذتبخش شود.

آدمها آرام آرام پیر نمیشوند.

آدمها در یک لحظه با یک تلفن،با یک جمله،یک نگاه،یک اتفاق،یک نیامدن،یک دیر رسیدن،یک باید برویم و با یک تمام کنیم پیرمی شوند.

آدمها را لحظه ها پیر نمیکنند.

آدم را آدم ها پیر میکنند.

🔅سعی کنیم هوای دل همدیگر را بیشتر داشته باشیم...💕

🍃

🌺🍃

🔷🔹 @bsmsq 🔹🔷