در سکوتی که دلت دست دعا باز نمود، 
یاد ما باش که محتاج دعائیم 
هنوز …🙏🦋
در سومین روز و لحظه افطار
ماه مبارک رم�

در سکوتی که دلت دست دعا باز نمود،

یاد ما باش که محتاج دعائیم

هنوز …🙏🦋

در سومین روز و لحظه افطار

ماه مبارک رمضان

مارا ازدعای خیرتون

فراموش نکنید

التماس دعا

@bsmsq ☜Jøiη