هفت چیز بدون هفت چیز دیگر خطرناک است :

ثروت بدون زحمت

دانش بدون شخصیت

علم بدون انسانیت

سیاست بدون شرافت

لذت بدون وجدان

تجارت بدون اخلاق

و عیادت بدون ایثار

👤گاندی