دخترها بی‌دلیل بابائی نشده‌اند دخترها
می‌دانند که هربار دلشان از
نامردی‌های "دنیا" بگیرد دستی ایمن و
مردانه

دخترها بی‌دلیل بابائی نشده‌اند دخترها

می‌دانند که هربار دلشان از

نامردی‌های "دنیا" بگیرد دستی ایمن و

مردانه به‌دور از حسِ نیاز روی سرشان

نوازش می‌شود که جز "عشق"

عطر دیگری ندارد

🆑 @bsmsq