از حضرت علی(ع) سوال کردند:
سنگین‌تر از آسمان چیست؟
فرمود: تهمت به انسان بےگناه.
از دریا پهناورتر چیست؟
فرمود: قل

از حضرت علی(ع) سوال کردند:

سنگین‌تر از آسمان چیست؟

فرمود: تهمت به انسان بےگناه.

از دریا پهناورتر چیست؟

فرمود: قلب انسان قانع.

از زهر تلخ‌تر چیست؟

فرمود: صبر در برابر انسان نادان

@bsmsq