✨برای کسانی که به شما

✨حسادت میکنند

✨اینگونه دعا کنید 🙏

🌙پروردگارا! کسی که

🌙تاب دیدن خوشبختی مرا ندارد

🌙چنان خوشبختش کن که

🌙خوشبختی مرا از یاد ببرد ...