عاشقان پنجره باز است

اذان مےگویند

قبلہ هم سمت نماز است

اذان مےگویند

عاشقان هرچہ بخواهید

بخواهید

خجالت نکشید

یار ما بنده نواز است

اذان مےگویند

#التماس_دعا🙏

🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸

@bsmsq

  دانلود ویدئو